Strona główna Nabór

Dokumenty, które należy dostarczyć do Sekretariatu PSEiPT (ul. Szosa Chełmińska 226 A, 87 - 100 Toruń)

UWAGA! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

1) Kwestionariusz osobowy: może zostać wypełniony na miejscu

W sytuacji przesyłania dokumentów drogą pocztową prosimy o stworzenie kwestionariusza zawierającego następujące informacje:

1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Imiona Rodziców
3. Data i miejsce urodzenia (należy wpisać również województwo)
4. Obywatelstwo
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce zameldowania (dokładny adres)
7. Miejsce zamieszkania / adres korespondencyjny (dokładny adres)
8. Numer telefonu i adres e-mail
9. Wykształcenie (nazwa szkoły, rok ukończenia, zawód, specjalność, tytuł)
10. Wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe itp.)
11. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
12. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku (imię, nazwisko, adres, telefon)
13. Oświadczam, że dane zawarte w punktach 1, 2, 3 i 5 są zgodne z dowodem osobistym seria... nr.... wydanym przez .... w...., albo innym dowodem tożsamości.
14. Miejscowość i data, podpis osoby składającej kwestionariusz

 2) Świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego lub dyplom studiów wyższych (wystarczy ksero)

3) 4 zdjęcia legitymacyjne

4) Dowód opłaty wpisowego (150,00 zł): wpłaty można dokonać na miejscu lub przesłać na konto:

Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych, ul. Szosa Chełmińska 226 A,

87 - 100 Toruń

WBK S.A.  23 1090 1506 0000 0000 5005 5935

z dopiskiem: wpłata wpisowego za rok 2015/2016